fbpx

Warranty

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ 

แบบฟอร์มลงทะเบียนการขอรับประกันสินค้า บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ขอมอบการรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา 1 เดือน / 3 เดือน / 6 เดือน / 1 ปี / 2 ปี (แล้วแต่สินค้านั้นๆ) นับจากวันที่สั่งซื้อ กรุณาลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์ภายใน 14 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า) ผ่านทางเว็บไซต์ www.sound-republic.com/warranty หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของท่าน เพื่อขอรับสิทธิ์รับประกันสินค้า

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้า หากไม่มีการลงทะเบียนในระบบในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่มีหลักฐานการซื้อสินค้ามาแสดง

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1. บริการซ่อมฟรีตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าระยะเวลา 1 เดือน / 3 เดือน / 6 เดือน / 1 ปี / 2 ปี (แล้วแต่สินค้านั้นๆ) นับจากวันที่สั่งซื้อ
2. อะไหล่ทุกชิ้นภายในเครื่องที่ใช้งานในสภาพปกติ ซ่อมฟรีตามเงื่อนไขบริษัทฯ
3. รับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
4. เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้ มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท ซาวด์ รีพับลิค จำกัด, บริษัท โฮม ไฮ-ไฟ จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
5. การรับประกันจะมีผลหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการลงทะเบียนผ่านช่องทาง QR โค้ด (www.sound-republic.com/warranty) ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า มิฉะนั้นจะไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกัน
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันสินค้า ในกรณีที่ท่านกรอกข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องและไม่มีแนบภาพถ่ายใบเสร็จ การรับประกันจะไม่รวมถึงสินค้าที่ซื้อมาจากนอกประเทศไทย
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้นๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
9. การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายการเดินทาง (ในบางกรณี)

เงื่อนไขนอกเหนือการรับประกัน
1. ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุ การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงตัวเครื่องหรืออะไหล่ หรือความประมาทเลินเล่อ
2. ความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุแปลกปลอม ตกค้าง เหงื่อ ของเหลว ความชื้น ฟ้าผ่า น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือใช้แรงดันไฟฟ้าผิดประเภท
3. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม รอยขูดขีด รอยเปรอะเปื้อนความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว, ส่วนประกอบภายนอกและภัยจากสัตว์ หรือแมลงทำให้เกิดความเสียหาย
4. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนที่หายไป หลังจากเลยกำหนด 14 วัน นับจากวันที่ซื้อ
5. ส่วนประกอบใดๆ ซึ่งถูกเปลี่ยน ซ่อม หรือเช็คโดยพนักงานใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานจากบริษัทฯ
6. รีโมทคอนโทรลของสินค้าทุกประเภท อุปกรณ์เสริมภายนอก (Accessories) อุปกรณ์เสริมต่อพ่วงต่างๆ ไม่อยู่ในเงื่อนไขการประกัน
7. ฉลากผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า, สูญหายหรือทำลาย หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ

กรณีพบปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ หรือต้องการปรึกษาการใช้งานสามารถแอด Line OA : @SoundRepublic

แบบฟอร์มลงทะเบียนการขอรับประกันสินค้า


captcha